Korupcijos prevencija

Šiaulių regiono plėtros tarybos  antikorupcinės politikos pagrindas yra korupcijos prevencija, nuolatinis rizikos valdymas bei stebėsena. Šios antikorupcinės politikos tikslas – užtikrinti korupcijos prevenciją Taryboje ir jos administracijoje, siekti kompleksiškai šalinti neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą, siekti asmenis atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo, sukčiavimo bei kitų veiksmų, kurie didina korupcijos sklaidą Taryboje, atlikimo. 

Už korupcijos prevenciją Taryboje ir Tarybos korupcijos prevencijos 2021-2023 m. priemonių plano įgyvendinimą atsakingas asmuo – Tarybos administracijos direktorius Viktoras Strups  (El. paštas viktoras.strups@siauliuregionas.lt , Tel. Nr. +370 66583534).

 

Jeigu norite pranešti apie korupcijos apraiškas ar pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo Taryboje, prašome siųsti juos atsakingam už korupcijos prevenciją Taryboje asmeniui arba elektroninio pašto adresu  info@siauliuregionas.lt    

Pranešimus apie įtariamą galimai neskaidrų ES struktūrinių fondų lėšų investavimą ar administravimą galima pateikti ES struktūrinių fondų svetainės  www.esinvesticijos.lt skiltyje Pranešimas apie korupciją.

Jeigu asmuo mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie valstybės tarnautojų ir pareigūnų daromus ar ketinamus daryti korupcinius nusikaltimus: kyšininkavimą, dokumentų klastojimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi ir panašiai, galite pranešti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai. 

Apie nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus, susijusius su Europos Sąjungos ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų gavimu ir naudojimu, teisės pažeidimus finansų sistemai pranešti galite Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai. 

Apie pažeidimus viešųjų pirkimų srityje galite pranešti Viešųjų pirkimų tarnybai . 

Apie pareigūnų (valstybės ir savivaldybių institucijos ar įstaigos tarnautojų, taip pat kitų darbuotojų, atliekančių viešojo administravimo funkcijas ir kt.) piktnaudžiavimą, biurokratizmą ar kitaip pažeidžiamas žmogaus teises ir laisves viešojo administravimo srityje galite pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui.

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236  straipsnyje.       

 

Šiaulių regiono plėtros tarybos administracijos Korupcijos tvarkos aprašas

Korupcijos prevencijos aprašas