Asmens duomenų apsauga

Šiaulių regiono plėtros taryba, tvarkydama fizinių asmenų asmens duomenis, kelia sau pagrindinį tikslą – saugoti žmogaus pagrindines teises ir laisves, visų pirma, jo teisę į asmens duomenų apsaugą, ir užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį taikant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Šiaulių regiono plėtros tarybos  duomenų apsaugos pareigūnė – Daiva Žukienė

Duomenų apsaugos pareigūnės funkcijos – padėti  užtikrinti atitiktį Reglamentui:

  • stebėti kaip laikomasi Reglamento;
  • dalyvauti, klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, sprendime;
  • teikti konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje;
  • padėti įgyvendinti duomenų subjektų teises.

Jeigu turite klausimų, problemų, rekomendacijų, pageidavimų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu Šiaulių regiono plėtros taryboje, prašome kreiptis tel. +370 686 62413 arba el. p. daiva.zukiene@siauliuregionas.lt.