Regiono projektų sąrašai 2014-2020

4 prioritetas

„Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“

 

Sąrašas Nr. 04.5.1-TID-R-514-61 pagal priemonę „Darnaus judumo priemonių diegimas“
Sąrašas Nr. 04.05.1-TID-R-516-61 pagal priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“
Sąrašas Nr. 04.05.1-TID-R-518-61 pagal priemonę „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“

5 prioritetas

„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“

 

Sąrašas Nr. 05.1.1-APVA-R-007-61 pagal priemonę „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“
Sąrašas Nr. 05.2.1-APVA-R-008-61 pagal priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“
Sąrašas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61 pagal priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“
Sąrašas Nr. 05.5.1-APVA-R-019-61 pagal priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“
Sąrašas Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-61 pagal priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“
Sąrašas Nr. 05.4.1-LVPA-R-821-61 pagal priemonę „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“

7 prioritetas

„Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“

 

Sąrašas Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-61 pagal priemonę „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“
Sąrašas Nr. 07.1.1-CPVA-R-903-61 pagal priemonę „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“
Sąrašas Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-61 pagal priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“
Sąrašas Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-61 pagal priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“

8 prioritetas

„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“

 

 

Sąrašas Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-61 pagal priemonę „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“
Sąrašas Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-61 pagal priemonę „Socialinio būsto fondo plėtra“
Sąrašas Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-61 pagal priemonę „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“
Sąrašas Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-61 pagal priemonę „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“
Sąrašas Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-61 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“
Sąrašas Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-61 pagal priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“

9 prioritetas

„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“

 

10 prioritetas

„Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa

Priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

 

2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

 

VP1-4.1-VRM-04-R Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas
VP1-4.2-VRM-02-R Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai, savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai
VP1-4.2-VRM-04-R Teritorijų planavimas

2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos

Ekonomikos augimo veiksmų programa

 

VP2-3.1-IVPK-05-R Elektroninė demokratija: regionai
VP2-4.4-SM-02-R Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra

2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

 

VP3-1.1-VRM-02-R Probleminių teritorijų plėtra
VP3-1.1-VRM-03-R Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą
VP3-1.1-VRM-04-R Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas
VP3-1.2-VRM-01-R Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas
VP3-1.3-ŪM-05-R Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose
VP3-1.4-AM-04-R Vandens telkinių būklės gerinimas
VP3-1.4-AM-06-R Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas
VP3-2.1-SAM-08-R Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas
VP3-2.1-SAM-09-R Krizių intervencijos centrų įkūrimas
VP3-2.1-SAM-11-R Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra
VP3-2.2-ŠMM-04-R Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas
VP3-2.2-ŠMM-06-R Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas
VP3-2.4-SADM-01-R Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
VP3-3.4-ŪM-04-R Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu